Home

About Institute
 Short history
 Administration
 Departments
 Councils
 Documents
 Contacts
 


Scientific Activity
 Main Fields
 Programs
 Periodicals
 Partnership
 R&D Projects
 Scientific Events


Education
 Postgraduate  School
 MD  School


Resources
 ASNET-AM
 ARMGRID
 Library
Information Theory and Statistical Models Department

Head of Department     Mariam Haroutunian

In the department fundamental research in the fields of probabilistic Shannon information theory, classical and quantum statistics, modeling of multi - scale physical-chemical processes is carried out. Important results of research in this direction started in 60-ies of the last century are given in monograph [1]. Selected publications in the past five years are given in the list.

Directions

Reliability Criterion in Information Theory


Mathematical and Applied Statistics


Modeling of Multiscale Physical-Chemical Processes  1. Investigation of mathematical-statistical refined models of certain objects using information-theoretical methods and applications
  2. Information-theoretic analysis of identification and authentication for biometric applications

Selected Publications
Events
 Conferences
 Workshops
 Seminars
 Trainings
 Scientific Council
 Specialised Council
 


News

2018թ. նոյեմբերի 13-ին և 14-ին ժ. 10:00-14:00-ը Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում անցկացվելու են դասախոսություններ հետևալ թեմայով. “Introduction to cloud computing and big data”:
Զեկուցողն է
Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Դանիել Հաջիմոնտը (Daniel Hagimont):
Բոլոր ցանկացողները հրավիրվում են մասնակցելու:


The qualifying test in Informatics for PhD students
will take place on November 23, 2018 at 12:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems (Room 333).


In the frames of Erasmus+ Credit Mobility the first-year students of "Informatics and Computer Engineering" Department of ISEC NAS RA can study their first semester of 2018-2019 academic year at Universite Toulouse 3-Paul Sabatier (UT3-PS), France. (See more)


Armenian National Academy of Sciences selected as new ‘FabSpace’

 


Copyright © 2013, IIAP NAS RA