SPECIALISED COUNCIL

The council 037 "Informatics" acts at IIAP. According to Decree No. 78A in Oct. 04, 2016 the Supreme Certifying Commission determined the professional activities of "Informatics" Council up to 2018, Dec. 31.

Specialised council conducts defences of doctoral and PhD theses by the following qualifications:

 • Computers, Complexes, Systems and Networks, their components and equipment – technical sciences (05.13.03)

  See more  


 • Mathematical and Software Support of Computers, Complexes, Systems and Networks – Physical- mathematical or Technical sciences (05.13.04)

  See more  


 • Mathematical modelling, numerical methods and software complexes – Physical mathematical or technical sciences (05.13.05)

  See more  Announcements

Abstracts

 
News

2019թ. փետրվարի 1-ին ժամը 14:00 տեղի կունենա ԻԱՊԻ ընդհանուր սեմինարի նիստ:
Սեմինարի թեման է. “Տեխնոլոգիաների փոխանցման գործընթացը համալսարաններում և այլ գիտական հաստատություններում”: 
Սեմինարի նպատակն է՝ հասկանալ գիտության, գիտական նորարարությունների և տեխնոլոգիաների դերը և կարևորությունը տնտեսական զարգացման համար: Օգնել գիտաշխատողներին հասկանալ գիտական նորարարությունների առևտրայնացման գործընթացը: Հասկանալ գիտաշխատողների և ինժեներների ձեռներեցությամբ զբաղվելու պոտենցիալ հնարավորությունները:
Զեկուցող՝  Վարդան Գևորգյան, Precision Sensors & Instrumentation ՍՊԸ:

 


In the frames of Erasmus+ Credit Mobility the first-year students of "Informatics and Computer Engineering" Department of ISEC NAS RA can study their first semester of 2018-2019 academic year at Universite Toulouse 3-Paul Sabatier (UT3-PS), France. (See more)


Armenian National Academy of Sciences selected as new ‘FabSpace’
                                                           
CONTACTS
 • 0014, Yerevan, Republic of Armenia, 1, P. Sevak str.
 • Phone: (+37410) 28-20-30
 • Fax: (+37410) 28-20-50
 • E-mail: ipia@ipia.sci.am
ABOUT INSTITUTE
SCIENTIFIC ACTIVITY
EDUCATION